OVK-besiktning – en viktig kontroll för ditt inomhusklimat

11 mars 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en kritisk del av fastighetsunderhållet som syftar till att säkerställa en god inomhusluftkvalitet samt energieffektivitet i byggnader. Denna kontroll är sedan 1991 ett lagkrav i Sverige och måste utföras regelbundet för alla typer av byggnader. Att uppfylla dessa krav är inte bara en fråga om laglydnad det har också direkt påverkan på boende och användares hälsa och välmående. I Sverige finns det experter som är utbildade och certifierade för att genomföra dessa viktiga inspektioner, och det är av yttersta vikt att ta hjälp av professionella aktörer för att säkra kvaliteten på arbets- och levnadsmiljön.

Vad innebär en OVK-besiktning?

OVK besiktning står för Obligatorisk VentilationsKontroll, vilket är något alla fastighetsägare måste genomföra med jämna mellanrum. Syftet med kontrollen är att se till att ventilationssystemen i byggnaden fungerar som de ska och inte medför hälsorisker för de som vistas i byggnaden. En OVK-besiktning ser till att byggnadens ventilationssystem är väl underhållna, och att de uppfyller de krav som finns i svenska byggregler och lagar. Under besiktningen kontrolleras bland annat luftflöden, filtrering av ventilationssystemet och dess renhet. Besiktningen måste utföras av en certifierad kontrollant, som efter genomförd kontroll utfärdar ett intyg om ventilationssystemets status.

ovk besiktning

När och hur ofta ska man utföra OVK?

Frekvensen för hur ofta en OVK ska utföras beror på byggnadstyp och när den senaste kontrollen genomfördes. För flerbostadshus och publika lokaler är intervallet normalt tre år. Vissa byggnader med enklare ventilationssystem kan ha upp till sex år mellan kontrollerna. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla reda på när det är dags för nästa OVK och att se till att den blir utförd i tid. Om en besiktning inte genomförs eller om ett ventilationssystem underkänns och ingen åtgärd vidtas, kan fastighetsägaren drabbas av sanktioner från byggnadsnämnden.

Fördelarna med en professionell OVK-besiktning

Genom att anlita professionella företag för att sköta OVK-besiktningen kan fastighetsägare vara säkra på att jobbet blir gjort korrekt och enligt gällande standarder och föreskrifter. Certifierade kontrollanter har den kompetens som krävs för att korrekt bedöma systemets skick och föreslå åtgärder om det behövs. Dessutom kan en korrekt genomförd OVK-besiktning leda till besparingar i driftkostnader. Ett välfungerande ventilationssystem är inte bara viktigt för hälsan, utan också för energieffektiviteten i en byggnad. Ventilationssystem som inte fungerar som de ska kan leda till onödigt hög energiförbrukning, vilket resulterar i högre kostnader och större miljöpåverkan.

Fler nyheter

17 januari 2024

[INFÖR VIDEO HÄR]